Računovodstvo

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Računovodstvo

PANTHEON računovodstvo podržava glavnu knjigu sa saldakontima i omogućava automatsko i ručno knjiženje dokumenata. Većina knjiženja se odvija automatski po predefinisanim predlošcima. Računovodstvene pomoćne knjige su potpuno integrisane u glavnu knjigu, bez duplog unosa podataka. Knjiženje dodatno olakšava korištenje ključeve za raspodjelu nakon prethodno podešenih prijedloga.

U program je još uključen osnovni kontni plan, koji je moguće dopunjavati i mijenjati, kao i predefinisani predlošci za automatsko knjiženje.

U meniju »Bilans« možemo da pripremimo različite vrste ispisa Bilansa stanja za različite periode, odjeljenja i nosioce troškova, te poređenja perioda u domaćoj i stranoj valuti.

Često se koriste i »Kontrolni ispisi« automatskih knjiženja i neizravnatih naloga za knjiženje. Program podržava zatvaranje klasa 5 i 6 po odjeljenjima i nosiocima troškova i automatsku pripremu naloga za knjiženje u glavnu knjigu. U meniju »Zaključak godine« se na taj način automatski oblikuje nalog za knjiženje zaključka godine i otvaranja.

U modulu Finansije pratimo platni promet u domaćoj i stranoj valuti. Platne naloge u domaćoj valuti oblikujemo iz pojedinog dokumenta prijema iz izbornika »Roba« ili iz izbornika »Odabir usleta za plaćanje računa«, koji istodobno oblikuje više platnih naloga pod proizvoljno izabranim mjerilima. Pripremljene i kodirane platne naloge možemo otpremiti elektronskom poštom našoj banci.

Program omogućava i uvoz KM-ovskih bankovnih izvoda, koje možemo izvesti iz bankovne internet aplikacije u obliku tekstualne datoteke. Uvezeni bankovni izvod knjižimo automatski po prethodno postavljenim postavkama u glavnu knjigu.

Izbornik »Zatvaranje« omogućava ručno zatvaranje dokumenata, automatsko oblikovanje temeljnice zatvaranja tečajnih razlika, paritetnih razlika, cassasconta i avansa, tako da dodatno ručno knjiženje nije potrebno.

PANTHEON uključuje i izbornik »Kompenzacije«, kojima je moguće pripremiti međusobne ili lančane prijedloge kompenzacija. Omogućava i pripremu prijedloga bianco kompenzacije, koji se upotrebljava u slučaju kada potraživanje ili obaveza još nisu knjiženi u trenutku pripreme prijedloga kompenzacije. Program evidentira tekuća potraživanja i obaveze, tako da se isto potraživanje ili obaveza ne može dva puta pojaviti u prijedlogu kompenzacije. Istodobno se ažuriraju i platni nalozi, tako da ne dolazi do dupliciranja plaćanja. Obračune kompenzacija je moguće pregledavati i ispisivati po proizvoljno izabranim mjerilima.

Izbornik »Naplata« je namijenjen pregledu otvorenih stavaka kupaca, te evidentiranju broja i trajanja pokušaja naplate iznosa dugovanja. Podatke za naplatu dobivamo tako da unesemo mjerila za naplatu, pregledamo stanje dužnika i obavljene pozive, a možemo i obračunati troškove naplate. Izbornik »Naplata« je tako tijesno povezan s izbornikom »Otvorenih stavaka«.

U izborniku »Otvorenih stavaka« ispisujemo, bilo otvorene stavke, bilo zatvorene stavke. Tako možemo kreirati pregled otvorenih stavaka, ispisivati opomene za nepravovremena plaćanja kupaca, ispisati pregled dospjelih potraživanja i obaveza, te kreirati pregled stavaka, koje će dospjeti u nekom vremenskom razdoblju.

Za nepravovremena plaćanja računa, kupcima možemo obračunati kamate u izborniku »Kamate«. Program omogućava obračun kamata od plaćenih ili neplaćenih ili svih računa pod izabranim mjerilima. Pripremljene obračune kamata potvrdimo i automatski oblikujemo račune, odn. terećenja za kamate, a isti se i automatski knjiže u glavnu knjigu. U program je ugrađen nadzor dupliciranog obračuna kamata. Isto tako možemo pregledavati i primljene obračune kamata dobavljača.

Kamate

 • Obračun zateznih kamata za potraživanja i obaveze s kontrolom dokumenata već obračunatih kamata
 • Obračun u koracima – priprema obračuna, potvrđivanje obračuna kamata, priprema računa (terećenja), knjiženje potraživanja iz obračuna ili evidentiranje primljenog računa
 • Priprema obračuna s izborom uslova, prije potvrde, moguće uređivanje i ponavljanja obračuna
 • Različite vrste obračuna: obračun kamata za proizvoljnu glavnicu i promjene glavnice (kalkulator za kamate); obračun kamata za potraživanja/obaveze (za razdoblje do djelomičnog plaćanja se ukamaćuje potraživanje/obaveza u cjelosti); obračun kamata za plaćanja (za razdoblje do plaćanja se ukamaćuje vrijednost plaćanja)
 • Linearni ili konformni način obračuna kamata
 • Mogućnost izbora kamatne stope (zakonska, ugovorna, dogovorena)
 • Mogućnost uvažavanja i/ili obračuna kamata na preplate
 • Oznaka u šifrantu poslovnih partnera – izdvojen iz obračuna kamata.

Kompenzacije

 • Odlično rješenje kompenzacija: međusobnih i lančanih, u domaćoj te stranoj valuti, uključno s mogućnošću oblikovanja bianco kompenzacija
 • Priprema kompenzacije s mogućnošću izbora otvorenih stavaka na različitim kontima potraživanja i obaveza.
 • Automatsko oblikovanje temeljnice po zadanim postavkama
 • Istodobno s knjiženjem kompenzacije, ispravak oblikovanih platnih naloga
 • Jednostavno storniranje kompenzacije, te vraćanje obaveza i potraživanja na prethodno stanje prije kompenzacije uključno s ispravkom platnih naloga
 • Pregled kompenzacija sumarno ili detaljno po različitim kriterijima – dobavljaču, kupcu, statusu kompenzacije (u pripremi, knjižen, potvrđen, odbijen), kontu, datumu prijeboja, itd.
 • Proizvoljno podesiv ispis prijedloga kompenzacije s mogućnošću elektronskog slanja po E-pošti ili faksu

KM-ovski i devizni platni promet

 • Automatsko oblikovanje platnih naloga KM-ovskog prometa iz dokumenata prijema
 • Združivanje i razdruživanje platnih naloga
 • Jednostavno dupliciranje i raspodjela platnih naloga
 • Automatsko kreiranje obrasca 1450 za doznaku u inostranstvo iz dokumenta prijema s mogućnošću združivanja više plaćanja na jednom obrascu 1450
 • Kreiranje datoteke za automatski prenos u program poslovnih banaka, KM-ovskih platnih naloga
 • Funkcija uvoz izvoda omogućava uvoz KM-ovskih izvještaja o odobrenjima i zaduženjima transakcijskog računa pojedinog dana, te automatsko knjiženje u glavnu knjigu
 • Pregled i ispis naloga za plaćanje u domaćoj i stranoj valuti, sortirano po svrsi doznake i šifri, valutaciji, te statusu platnog naloga

Blagajna

 • Praćenje plaćanja u domaćoj valuti i stranim valutama
 • Ručno oblikovanje blagajničkog primitka i blagajničkog izdatka
 • Mogućnost vođenja više blagajni i POS blagajne
 • Pregled otvorenih slipova prema izabranim kriterijima
 • Obračun blagajne prema načinu plaćanja, referentu, odjelima, nositeljima troškova i poslovnim partnerima
 • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu
X