Usluge data centra – prednosti za računovođe

Jan 4, 2019 | BLOG BA, Novosti, Računovodstvo

„Nikad ne ostavljaj za sutra ono što možeš uraditi danas. ”

- Benjamin Franklin

Upravljanje računovodstvenom funkcijom jednostavnije je kada imate integrisan poslovno-informacioni sistem. Centralizirani podaci, koji su istovremeno prilagodljivi konkretnim zahtjevima međunarodne korporacije, mogu se koristiti za planiranje, izvještavanje i analize. Korištenjem usluga data (podatkovnog) centra, zahtjevi klijenta lako se mogu dodatno multiplicirati, kao pojedine specifične funkcionalnosti softvera, kao npr. zakonski i jezički lokalizirani softveri za potrebe svih preduzeća kćerki u međunarodnoj grupaciji.

Šta je IaaS?

Infrastruktura kao servis (Infrastructure as a Service, IaaS) podrazumijeva isporučivanje odgovarajuće IT infrastrukture kao usluge. Umjesto kupovine servera, softvera, prostora na podatkovnim serverima, korisnik kupuje odgovarajući paket usluga, koji podrazumijeva i odgovarajuću IT infrastrukturu. Kupujući IT infrastrukturu kao uslugu, pružalac usluge umjesto korisnika ‘brine’ za sve od operativnog sistema, aplikacije, antivirus softvera, pa do samih podataka.

Značaj digitalizacije poslovanja za računovođe

Računovođe u 21. stoljeću uspješno i efikasno mogu poslovati ukoliko su izvršili adekvatnu digitalizaciju poslovanja. Kontinuirano unapređivanje IT infrastrukture neophodne za poslovanje predstavlja nove poslovne izazove i obaveze za računovođe. Praćenje rada odgovarajućeg IT sistema i obezbjeđivanje optimalnih infrastrukturnih uslova oduzimaju dragocjeno vrijeme računovođama, koji jednostavno žele fleksibilan IT sistem za vlastite poslovne aktivnosti. Upotreba računovodstva ‘u oblaku’ i korištenje usluga data (podatkovnog) centra jedan je od načina digitalizacije poslovanja računovodstvene funkcije u međunarodnoj korporaciji ili općenito poslova računovođe.

Prednosti korištenja  usluga data (podatkovnih) centara za računovođe

Data (podatkovni) centri obezbjeđuju sveobuhvatna rješenja korisnicima usluga. Prvenstveni cilj pružanja usluga je optimiziranje korištenja odgovarajućih IT resursa i troškova koji nastaju pri tome. Automatsko nadgledanje IT infrastrukture, koju koristi međunarodna grupacija i/ili preduzeća kćerke za vlastito poslovanje naredna je prednost korištenja usluga data (podatkovnih) centara.

Proaktivan pristup pri upravljanju IT infrastrukturom računovođama omogućava pravovremeno obavještavanje o potrebnim mjerama za unapređenje vlastitog poslovanja i blagovremeno planiranje, eventualno, dodatnih troškova za korištenje odgovarajućeg paketa usluga data (podatkovnog) centra.

 

Kako izabrati data (podatkovni) centar?

Izbor odgovarajućeg pružaoca usluga data (podatkovnog) centra jedna je od poslovnih odluka koju trebaju donijeti računovođe odnosno strateški menadžeri, ukoliko vlastito poslovanje žele izmjestiti ‘u oblak’. Pri izboru odgovarajućeg pružaoca usluga od posebne važnosti za računovođe je da serveri sa softverom i podacima budu dostupni korisniku usluga u svakom trenutku i to na principu 24/7/365. Najvažniji kriteriji pri izboru data (podatkovnog) centra u kojem će se koristiti određene usluge su:

 • dostupnost
 • fleksibilnost
 • skalabilnost (mogućnost rasta) i
 • jednostavnost

Pri izboru data (podatkovnog) centra ne treba zaboraviti na značaj usluga tehničke podrške. Tehnička podrška treba biti klijentski orijentirana, brza i efikasna kako bi se računovođama obezbjedila potrebna eventualna pomoć u radu ili  intervencije tokom korištenja određene IT infrastrukture ‘na daljinu’.

Prednosti računovodstva ‘u oblaku’ za međunarodnu grupaciju i računovođe

Mogućnost dislocirane pohrane podataka ‘u oblaku’ i jednostavnost dijeljenja računovodstvenih podataka, unutar određenih ovlaštenja, na nivou međunarodne grupacije osnovna je prednost upotrebe data (podatkovnog) centra i računovodstva ‘u oblaku’. Prednosti usluge Pantheon Cloud su:

 • nema inicijalnih troškova  kupovine i održavanja servera i potrebnih licenci
 • korisnik plaća onoliko koliko koristi uslugu
 • sigurnost arhiviranja podataka
 • jednostavan i brz pristup podacima na dislociranim lokacijama (teritorijima, tržištima)
 • veća preglednost i upravljanje poslovnim procesima na nivou međunarodne grupacije
 • istovremeni pristup podacima od strane računovodstvene funkcije i ostalih poslovnih funkcija
 • elektronsko arhiviranje podataka na nivou međunarodne grupacije
 • kvalitetnija organizacija rada računovodstvene funkcije (u matičnom  i preduzećima kćerkama)
 • digitalizacija poslovanja na nivou međunarodne grupacije
 • vremenske uštede i uštede ostalih operativnih troškova na nivou međunarodne grupacije.

 

Zaključak

Digitalna transformacija poslovanja računovodstvene funkcije, u međunarodnoj grupaciji, podrazumijeva pravovoremeno praćenje suvremenih trendova u oblasti  IT-a i optimalno korištenje svih resursa, pa tako i finansijskih resursa za angažman odgovarajuće IT infrastrukture.

Prednosti korištenja IaaS-a za računovodstvenu funkciju su brojne. Za računovođe je od posebnog značaja mogućnost istovremene specijalizacije i modernizacije vlastitog poslovanja. Iznajmljivanjem određenih usluga data (podatkovnog) centra, računovođe ne kupuju samo IT infrastrukturu kao uslugu, nego koriste znanje i tehničku podršku koje su neophodne za efikasno funkcioniranje IT sistema.

Računovođe koji žele da postignu više kontrole pri razvoju vlastitog poslovanja, ne treba da  izdvajaju dodatno vrijeme ili finansijske resurse za ‘brigu’ o npr. IT infrastrukturi potrebnoj za uspješno odvijanje poslovnih procesa u računovodstvenoj funkciji. Korištenjem usluga data (podatkovnog) centra obaveze održavanja IT infrastrukture su u nadležnosti pružaoca usluga, koji kontinuirano vrši unapređenje kvaliteta i performansi usluga, kako bi uspješno zadovoljili korisnike usluga – računovođe.

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

X