Finansijski ciljevi i strateško upravljanje

Apr 5, 2019 | BLOG BA, Novosti

“Ako nemate precizan cilj, nećete iskoristiti sav svoj potencijal.”

- Zig Ziglar

Definiranje finansijskih ciljeva od posebnog je značaja za strateško upravljanje. Na koji način će preduzeće realizirati finansijske ciljeve i koliko će strateški menadžeri biti uspješni pri tome može imati dugoročne posljedice za poslovanje preduzeća. Najbolji način da preduzeće ostvari svoje finansijske ciljeve jeste izrada plana koji određuje prioritete pri realizaciji finansijskih ciljeva preduzeća.

Zašto je potrebno definirati finansijske ciljeve?

Finansijski ciljevi su ciljevi preduzeća koji su vođeni specifičnim budućim finansijskim potrebama i mogu se izraziti kao dio cjelokupnog finansijskog plana, koji može sadržavati: planiranu dobit, predviđene zahtjeve za zaduživanjem, pokrivanje operativnih troškova, izradu plana otplate duga itd.

Finansijski ciljevi preduzeća su prioriteti koje strateški menadžment definira kada utvrđuje na koji način će se u preduzeću zaraditi, investirati, utrošiti i uštedjeti novac. Godišnje finansijsko planiranje omogućava da strateški menadžment preduzeća formalno pregleda finansijske ciljeve, ažurira ih ako je to potrebno, te utvrdi postignuti napredak u odnosu na proteklu godinu.

Proces postavljanja finansijskih ciljeva preduzeća

Proces postavljanja finansijskih ciljeva preduzeća uključuje odlučivanje o tome koje finansijske ciljeve preduzeće namjerava postići, procjenu potrebnih (ne)materijalnih resursa za njihovo postizanje i planiranje vremenskog perioda u kojem je potrebno ostvariti svaki od finansijskih ciljeva preduzeća.

Za postizanje kratkoročnih finansijskih ciljeva potrebno je manje od jedne godine, dok je za postizanje dugoročnih finansijskih ciljeva potrebno nekoliko godina (za više od pet godina), što zahtjeva duže i veće obaveze, kao i više (ne)materijalnih resursa.  

Izrada tablice finansijskih ciljeva jedan je od načina za početak ovog procesa i pri tome je potrebno:

  • precizno definirati jedan ili više finansijskih ciljeva preduzeća
  • uvrditi vremenski okvir za postizanje finansijskih ciljeva (kratkoročno ili dugoročno)
  • odrediti iznos za postizanje finansijskog cilja (npr. iznos potrebnih investicija ili ušteda i sl.)
  • predvidjeti načine na koji se mogu postići finansijski ciljevi
  • odlučiti koja je najbolja kombinacija načina za postizanje finansijskih ciljeva.

 

Značaj postavljanja finansijskih ciljeva i praćenje napretka

Postavljanje finansijskih ciljeva omogućava menadžerima da budu fokusirani na strateško upravljanje poslovanjem, a ne da se suočavaju sa dnevno – operativnim troškovima poslovanja. Ako preduzeće nema mjerljive finansijske ciljeve, strateški menadžment neće moći na adekvatan način upravljati finansijskim poslovanjem preduzeća.

Definiranje finansijskih ciljeva omogućava strateškom menadžmentu da uspostavi odgovarajuće prioritete odnosno da uskladi kratkoročne zahtjeve za finansijskim sredstvima sa dugoročnim finansijskim planovima preduzeća. Na taj način strateški menadžment  je u mogućnosti kreirati realan plan za njihovo ostvarenje.

Finansijski ciljevi omogućavaju strateškom menadžmentu da prati napredak poslovanja preduzeća. Nakon što su postavljeni finansijski ciljevi preduzeća, neophodno je da strateški menadžment prati stepen njihove realizacije i pravovremeno poduzima potrebne korektivne mjere za njihovo postizanje.

Strateško upravljanje i (ne)finansijski ciljevi preduzeća

 Sva preduzeća postoje kako bi ostvarila dobit (profit), a strateški ciljevi preduzeća trebaju težiti finansijskom uspjehu. Pri tome, strateški menadžment ne treba zaboraviti na značaj nefinansijskih ciljeva koji pomažu razvoj poslovanja preduzeća.

Uspješna preduzeća nisu samo ona koja ostvaruju ‘velike’ prihode i/ili dobit, jer se potrebe potrošača i uvjeti poslovanja na tržištu mogu promijeniti, a ono što je jednom funkcioniralo možda neće biti uspješno naredni put. Na tržištu dugoročno uspješno posluju preduzeća koja imaju kompetitivnu sposobnost zasnovanu na osnovu svog ugleda, a ne samo na osnovu svoje finansijske ‘snage’. Zato je pri strateškom upravljanju potrebno posebnu pažnju obratiti i na nefinansijske aspekte poslovanja odnosno definirati i nefinansijske ciljeve preduzeća.

Zaključak

 Strateško upravljanje zasnovano na finansijskim ciljevima je relativno ‘jednostavno’: neophodno je definirati finansijske ciljeve, odrediti njihove prioritete, poduzeti mjere kako biste ih ostvarili, te ih periodično pregledati i revidirati dok razvijate finansijske planove (proračune) za naredni period. Drugim riječima, potrebno je da finansijski ciljevi postanu dio procesa izrade proračuna (budžeta).

Uspostavljanje konkretnih finansijskih ciljeva prvenstveno je usmjereno na finansijski odgovorno poslovanje. Finansijski odgovorno poslovanje znači da preduzeće posluje unutar vlastitih finansijskih mogućnosti, bez obzira na trenutnu razinu finansijskih sredstava. Pri tome je potrebno da strateški menadžment procijeni trenutnu finansijsku situaciju i napravi potrebne prilagodbe proračuna (budžeta), kako bi se kreiralo finansijsko uporište za stabilno dugoročno poslovanje preduzeća.

Definiranjem  finansijskih ciljeva strateški menadžment na odgovarajući način uspostavlja pozitivnu praksu za savladavanje eventualnih tržišnih i finansijskih prepreka, na koje preduzeće može naići tokom svog tržišnog djelovanja. Istovremeno, uspješno postizanje finansijskih ciljeva je razlog da preduzeće na prigodan način obilježi vlastiti poslovni napredak.

Postizanje finansijskih ciljeva nije rezultat ‘sretnih okolnosti’ nego je to prije svega posljedica postavljanja ‘pametnih’ (ne)finansijskih ciljeva i kvalitetnog finansijskog planiranja. Definiranje finansijskih ciljeva je dio cjelokupnog procesa finansijskog planiranja, koje podrazumijeva zadovoljavanje budućih finansijskih potreba preduzeća. A, kada se unaprijed planiraju i postavljaju finansijski ciljevi, lakše je upravljati i kontrolirati finansijsko poslovanje preduzeća.

SoftConsulting sp Tuzla predstavlja novu vrstu poslovnog savjetovanja i upravljanja poslovnim procesima zasnovanog na kombinaciji poslovnog izvještavanja, analize, planiranja, marketinga i informacionih tehnologija.

Prva BH virtualna kancelarija za poslovno savjetovanje, u narednih mjesec dana, obilježava svoj 9. jubilej, povodom čega su pripremili besplatan e-Priručnik. 

Ostavljanjem svojih podataka, ispunjavanjem obrazca dobijate link do e-Priručnika!

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

X