Check lista predradnji za završni račun

Jan 8, 2018 | Opšte teme |

Bliži nam se polako kraj godine, a samim tim i kraj fiskalne godine. To za sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo znači da osim planiranja novogodišnjih praznika treba da rade i na pripremi završnog računa. I dok je ovo prvo nešto u čemu svi uživaju, priprema redovnog godišnjeg finansijskog izvještaja je nešto od čega nas hvata panika.

Rok za predaju završnog računa je 28.02.  i podnosi se Finansijsko-informatičkoj agenciji. U obavezi da predaju završni račun su: Privredna društva, Javna preduzeća, Banke, Društva za osiguranje, Davaoci finansijskih lizinga, Dobrovoljni penzijski fondovi i Zadruge.

Završni račun predstavlja finansijski odraz poslovanja preduzeća u prethodnoj godini i zbog toga je jako važno izraditi ga na pravi način.

Kako bi odraz vaše firme bio besprijekoran i kako biste izbjegli dodatni stres, mi iz Datalaba odlučili smo da vam olakšamo tako što smo napravili Check Listu predradnji koje je potrebno da obavite prije kreiranja završnog računa.

Pratite redom korake i sigurno neće biti greške:

 1. Izvršite popis osnovnih sredstava kao i popis potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilansa
 2. Usaglasite stanja potraživanja i obaveza sa kupcima i dobavljačima (slanje IOSa)
 3. Provjerite da li aktivna konta imaju dugovan saldo, a pasivna konta potražni saldo da biste prešli na korak 4
 4. Priznavanje kursnih razlika po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti po srednjem kursu Narodne banke BiH na dan bilansa
 5. Priznavanje prihoda i rashoda po osnovu potraživanja i obaveza sa ugovorenom valutnom klauzulom na dan bilansa

Naravno, sve ovo mnogo je jednostavnije uz poslovni program koji većinu stvari radi umjesto vas.

3. Provjerite da li aktivna konta imaju dugovan saldo, a pasivna konta potražni saldo

4. Priznavanje kursnih razlika po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti po srednjem Narodne banke BiH na dan bilansa

5. Priznavanje prihoda i rashoda po osnovu potraživanja i obaveza sa ugovorenom valutnom klauzulom na dan bilansa

Uz poslovni program čak i konsolidovani bilansi i izvještaji za povezana lica mogu se dobiti na “klik” što znatno olakšava posao.

6. Šesti korak je evidentiranje dugoročnih plasmana i obaveza (finansijski lizing, kredit…) na način da se reklasifikuje dio dugoročnih obaveza koje dospijevaju do jedne godine od dana bilansa na kratkoročne

7. Nikako ne smijemo zaboraviti da izvršimo obezvrjeđivanje sumnjivih potraživanja u skladu sa poslovnim politikama

8. Ukoliko je sve do sad kako, treba naredni korak su provjere:

 • da li su ispravke vrijednosti naplaćenih, a ranije obezvrijeđenih potraživanja, oprihodovane
 • da li stanje na poslovnim i depozitnim računima odgovara stanju na izvodima računa poslovnh banke na kojima se              drže sredstva
 • da li su prenijeti na aktivna i pasivna razgraničenja rashodi i prihodi koji se ne odnose na period za koji se sastavljaju bilansi

9. Računovodstveno obuhvatanje rezervisanja– priznavanje i utvrđivanje iznosa rezervisanja i ponovno razmatranje i revidiranje u prethodnim godinama napravljenog, a neiskorištenog rezervisanja je ono što treba da obavite prije nego što nastavite dalje sa provjerama.

10. Kada je priprema završnog računa u pitanju preciznost je neophodna. Stoga je sve potrebno provjeriti više puta pa tako i:

 • da li su sva prelazna konta zatvorena
 •  da li je urađen preračun prosječne nabavne cijene na kraju obračunskog perioda
 •  da li su na dan bilansiranja ukalkulisane sve zarade i naknade zarada za period sastavljanja finansijskih izvještaja bez obzira da li je izvršena njihova isplata u istom periodu
 •  da li je izvršen obračun računovodstvene amortizacije i da li je za novonabavljena sredstva upisan dobar period korištenja i stopa u skladu sa računovodstvenim politikam.

11. Nakon što smo sve isprovjeravali potrebno je uraditi obračun poreske amortizacije u skladu sa Zakonom o porezu na dobit BiH.

12. Još samo par koraka dijeli nas od cilja. Pogledajte još jednom:

 • Da li neka od grupa u obrascu OA poslije obračuna poreske amortizacije ima iznos ispod petostruke bruto zarade. Ukoliko se to desilo cijeli iznos grupe treba da se prikaže u koloni amortizacije i da sadašnja vrednost grupe bude 0
 • Usaglasiti stanja poreskih obaveza sa karticama iz poreske uprave
 •  Da li je na APR-u bilo nekih promjena na kapitalu
 •  Provjeriti zaključene kompenzacije u odnosu na datum dospijeća
 •  Provjeriti finansijsko stanje (konta) sa robnim stanjem zaliha
 •  Za Bilans tokova gotovine provjeriti da li su sva konta (kod knjiženja direktno na 5*ili 6*) obuhvaćena formulama

13. I konačno posljednja stvar koju treba da obavite je priprema za poreski bilans sa posebanim akcentom na usklađivanje rashoda I prihoda koji se priznaju u poreskom bilansu I utvrđivanje prihoda I rashoda po osnovu transfernih cijena – transakcija sa povezanim pravnim licima, za šta se uz poreski bilans poreskoj upravi dostavlja Elaborat o transfernim cijenama.

Kod pravljenja završnog računa najveći dio posla je u samoj pripremi stoga se potrudite da niti jednu stavku ne preskočite.

untitleddatalabDatalab tim

Simboličnim potpisom želimo da obuhvatimo sve pojedince, zaposlene, saradnike, partnere i korisnike sa kojima svakodnevno učimo, stičemo i razmjenjujemo iskustvo, znanje, probleme i rješenja. Bez svih zajedno, svega ovoga ne bi bilo. Čitajte nas redovno i javite koje vas teme i informacije zanimaju! Jer danas više nego ikad važi: kad imaš informaciju, imaš moć. Ekipa Datalaba svoje znanje dijeli sa vama! Podijelite dalje…

X