Značaj finansijske politike za upravljanje preduzećem

26 jan 2017

“Bogatstvo se može uživati samo u društvu.”

Erazmo Roterdamski

Većina malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH, iako ima uspostavljenu finansijsku funkciju, istovremeno  nema u pisanoj formi kreiranu, preciznu, finansijsku politiku za upravljanje preduzećem. Finansijska funkcija, u ovako kreiranom poslovnom okruženju, najčešće izvršava operativne zadatke knjiženja finansijskih transakcija i izvještavanja (internog i eksternog), u skladu sa zakonskim odredbama i potrebama vlasnika kapitala. Za unapređenje poslovanja finansijske funkcije preduzeća, a time i cjelokupnog poslovanja, neophodno je definirati zvaničnu finansijsku politiku preduzeća.


Finansijska politika[1] kao politika finansijske funkcije preduzeća ima svoj cilj i načela kao osnovne izvore saznanja po kojima se radi da bi se ostvario cilj. Analogno rečenom, finansijska politika ima za cilj postizanje i održavanje finansijske snage preduzeća pomoću utvrđenih načela kojih se pridržava u izvršavanju svojih zadataka. Finansijska politika se mora posmatrati u sklopu integralne poslovne politike preduzeća. U kompleksu globalne poslovne politike preduzeća, finansijska politika pokriva tzv. finansijski aspekt koji se odnosi na osnovne finansijske ciljeve preduzeća. Stoga, finansijska politika čini novčani izraz ukupne poslovne politike.

Finansijska politika[2] je skup mjera, sredstava, kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci u finansijskom poslovanju. Cilj politike je obezbjediti stabilnu finansijsku situaciju.

Osnovni zadatak finansijske politike je obezbjediti dugoročnu finansijsku stabilonost i razvoj poslovanja preduzeća. Značaj finansijske politike je prvenstveno u postavljanju adekvatnih finansijskih ciljeva ukupnog poslovanja preduzeća i obezbjeđivanje pravovremenih mjera za postizanje postavljenih poslovnih ciljeva.

Politika za finansijsko upravljanje poslovanjem treba biti zvanični (formalni) dokument kojim su definirana osnovna opredljeljenja pri izvršavanju aktivnosti finansijskog upravljanja preduzećem. Ukoliko ne postoje, unaprijed, precizno definirana opredjeljenja pri izvršavanju aktivnosti finansijskog upravljanja, postoji mogućnost nastanka (ne)namjerne finansijske i druge štete (gubici) u preduzeću.

Primjenom finansijske politike potrebno je postići finansijski opravdano i profitabilno upravljanje preduzećem od strane menadžmenta i svih zaposlenika odnosno na optimalan način upoznati nadležna lica sa svim pojedinostima neophodnim za izvršavanje finansijskog upravljanja u preduzeću.

Uobičajeno je da se uz politiku za finansijsko upravljanje propisuju i odgovarajuće operativne procedure, koje detaljnije pojašnjavaju način realizacije principa (načela) koji su definirani finansijskom politikom preduzeća. Tako se operativnim procedurama, može propisati organizacija internih poslovnih aktivnosti odnosno način: budžetiranja, kontrole racionalne upotrebe resursa preduzeća, finansijskog odlučivanja, praćenja realizacije planiranih finansijskih pokazatelja, postizanja očekivanih ušteda troškova poslovanja, povećanja prihoda i drugo. 

Zaključak

Finansijsku politiku preduzeća utvrđuje strateški menadžment (CEO) na prijedlog finansijskog menadžera (CFO). U zavisnosti od stepena razvijenosti privrednog subjekta, finansijska politika će se razlikovati u svakom pojedinom preduzeću. Razlike u finansijskim politikama biće prije svega u definiciji finansijskih ciljeva svakog preduzeća, ali i u načinu finansijskog upravljanja preduzećem odnosno načinu na koji je organizirana finansijska funkcija u preduzeću.

Strateške (finansijske) ciljeve u finansijskoj politici treba da definira strateški menadžment. Ukoliko strateški menadžment nije fokusiran na uspješnu realizaciju poslovnih ( i finansijskih) ciljeva, tada niti poslovna organizacija neće pronaći adekvatan pravac i potrebnu dinamiku za implementaciju finansijske politike u svakodnevnoj praksi preduzeća. Tradicionalna uloga financijskih direktora se mijenja: oni danas moraju biti inovatori i pokretači promjena, a to prije svega znači da trebaju kontinuirano inovirati operativne procedure i procese u finansijskoj funkciji, koji obezbjeđuju praktičnu implementaciju finansijske politike preduzeća.

Finansijska funkcija je jedna od ključnih poslovnih funkcija svakog preduzeća. Zbog povećane kompleksnosti poslovanja, upravljanje rizicima zahtijeva da finansijska funkcija bude prije svega banka podataka, a CFO treba podrobnije informacije tj. alate prediktivne analitike za predviđanje budućih poslovnih aktivnosti sa zadatkom uspješne implementacije finansijske politike preduzeća.

Finansijsko upravljanje podrazumijeva odgovarajući sistem kontrolnih mjera, koje treba da obezbjede efikasno izvršavanje svih aktivnosti u preduzeću. Kontrolne mjere se propisuju radi smanjenja rizika do nivoa razumne uvjerenosti da će poslovni (finansijski) ciljevi biti ostvareni,  odnosno praktične primjene propisanih načela finansijske politike preduzeća.

Racionalno upravljanje finansijskim resursima preduzeća je obezbjeđivanje finansijskih sredstava i iznalaženje najbolje kombinacije izvora finansiranja (sopstvenih prihoda i tuđih sredstava – npr. kredita), kao i njihov namjenski utrošak za unaprijed planirane troškove. Ukoliko je princip racionalnosti upravljanja resursima preduzeća definiran finansijskom politikom za sve poslovne funkcije (procese, aktivnosti), a ne samo za realizaciju parcijalnih ciljeva preduzeća, to će preduzeće biti u mogućnosti da dugoročno obezbjedi adekvatnu finansijsku snagu na tržištu.

Finansijska politika je dinamička kategorija. Jednom definirana finansijska politika ne može biti „vječna“, iako pojedini principi (ekonomičnost, likvidnost, rentabilnost, itd.) mogu biti dugoročno opredjeljenje preduzeća. To znači da je aktuelnu finansijsku politiku preduzeća potrebno najmanje jednom godišnje preispitati i utvrditi nove odredbe finansijskog upravljanja preduzećem, sukladno izmjenjenim tržišnim i drugim uvjetima finansijskog poslovanja preduzeća.

 

[1] Izvor: http://studenti.rs/skripte/ekonomija/finansijska-politika-u-poslovanju-preduzeca/

[2] Izvor: http://beleske.com/finansijska-politika-preduzeca/

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X