Zadaci i uloga finansijskog analitičara

27 feb 2017

„Kad je tu bogatstvo, onda i pamet mnogo vrijedi.”

Finansijska analiza je važan alat koji se koristi pri donošenju finansijski odluka u preduzeću.  U zavisnosti od interesa poslovnog subjekta koji provodi analizu (poduzeće, vjerovnik, investitor) moguće je izvršiti različite vrste finansijske analize. Osnovna odrednica finansijske analize je primjena različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz finansijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije, relevantne za poslovno (i finansijsko) upravljanje i odlučivanje. Potencijal preduzeća nije moguće utvrditi bez detaljne i stručne finansijske analize, koju izvršava finansijski analitičar.

Finansijska analiza [1] ​se bavi istraživanjem i kvantifikacijom funkcionalnih odnosa koji postoje između bilansnih pozicija, stanja i uspjeha, sa ciljem da se omogući vjerodostojna ocjena finansijskog položaja i profitabilnosti preduzeća, kao i da se procjene buduće performanse preduzeća.

Financijski analitičar[2] ​ (engl. financial analyst, njem. Finanzanalytiker) je financijski savjetnik koji na temelju konzistentnog proučavanja tržišta  i posebnih tehnika financijskih analiza daje podatke o stanju i kretanjima na tržištu, radi preporuke kod upravljanja (investicijskim) kapitalom. Analitičar proučava poslovanje poduzeća, njihovo tehnološko stanje, stanje konkurencije na tržištu, daje mišljenje o budućim kretanjima na tržištu. Najčešće je usko specijaliziran i dobro upućen u kretanja na financijskom tržištu.

Finansijski analitičar vrši analizu podataka o stanju i kretanjima na tržištu, a zatim na osnovu izvršene analize kreira preporuke za finansijsko upravljanjem u preduzeću. Uslijed nedovoljnog poznavanja pojedinih segmenata finansijskog upravljanja, postoji mogućnost zamjene uloge i zadataka finansijskog analitičara sa drugim srodnim finansijskim zanimanjima: računovođom ili ekspertom za finansijsko (i investicijsko) planiranje, a što su potpuno različite funkcije (uloge) pri finasijskom upravljanju.

Različite su vrste finansijske analize koje vrši finansijski analitičar, a najznačajnije su: makroekonomska analiza, analiza finansijskih izvještaja, analiza finansijskih pokazatelja, komparativna analiza, analiza trenda, analiza investicijskih projekata, analiza kapitalnih ulaganja, analiza finansijskog rizika i drugo.

Pri  izvršavanju finansijske analize veoma je važno da analitičar poznaje i primjenjuje odgovarajuće standarde iz oblasti finasijskog upravljanja. Primjena standarda, podrazumijeva da finansijski analitičar poštuje odgovarajući kodeks za provođenje finansijske analize. Kodeksi imaju zadatak umanjiti eventualne sukobe interesa između finansijskog analitičara i korisnika preporuka izvršene finansijske analize odnosno obezbjediti da se primjenjuju jedinstveni (propisani) alati za procjenu pojedinih finansijskih pozicija preduzeća kao što je npr. primjena odgovarajućih Međunarodnih računovdstvenih standarda za vrednovanje intelektualnog kapitala, odgovarajuća primjena računovodstvenih principa  i drugih standarda za finansijsko upravljanje.  Univerzalni standardi etičnosti u finansijskoj branši, koje je potrebno da primjenjuje i finasijski analitičar su: integritet, objektivnost, stručna osposobljenost, povjerljivost (tajnost) i profesionalno ponašanje.

Zaključak

Osnovni alati, u suvremenom poslovnom okruženju, neophodni za rad finansijskog analitičara su: big data i prediktivna analitika. Big Data koncept za analizu podataka podrazumijeva upotrebu velike količine podataka iz različitih izvora, uključujući struktuirane, polu-struktuirane, nestruktuirane ili čak i nepotpune podatke, a veličina podataka u okviru analize i brzina koja je potrebna kako bi se analizirala tzv. „velika“ količina podataka prevazilazi sposobnosti standardnih alata i metoda analize. Prediktivna analitika obuhvaća razne statističke tehnike od prediktivnog modeliranja, strojnog učenja do tzv. „rudarenja“ podataka kojima se analiziraju činjenice iz prošlosti i sadašnjosti a kako bi se napravilo predviđanje budućih odnosno nepoznatih događaja. Predstavlja nadogradnju poslovne analitike.

Posao finansijskog analitičara od velike je važnosti za uspješno poslovanje preduzeća, jer adekvatnom finansijskom analizom preduzeće može da, sa nekoliko finansijskih odluka koje su donesene u pravom trenutku, ostvari značajne finansijske pogodnosti odnosno da ostvari: odgovarajuće uštede pri poslovanju, dobitke na određenom tržištu ili da „izbjegne“ potencijalne tržišne rizike.

Finansijski analitičari treba da budu eksperti (tzv.podatkovni znanstvenik) koji će, kroz različite alate, obezbjediti da finansijska analiza bude učinkovit, proaktivan i kreativan način traženja odgovarajućih rješenja pri finansijskom upravljanju preduzećem.

Stečeno iskustvo finansijskog analitičara veoma je važno pri finansijskom upravljanju. Trenutno se na tržištu mogu pronaći brojni softverski alati (npr. alati poslovne inteligencije ili prediktivne analitike) koji obezbjeđuju automatizirane izveštaje, sa prikazanim najznačajnijim finansijskim parametrima i trendovima, gdje u masi izvještajnih podataka, koji su generirani na bazi automatski definiranih parametara za proračun i odgovarajućih analitičkih pozicija, upravo stečeno iskustvo finansijskog analitičara i način tumačenja podataka odnosno kreiranja preporuka je od posebnog značaja za operativnu podršku finansijskim menadžerima, pri donošenju poslovnih (i finansijskih) odluka.

Na finansijski „razvijenim“ tržištima uloga i značaj finansijskog analitičara je puno veća, nego je to slučaj na finansijski „manje“ razvijenim tržištima. Finansijski analitičari, na „razvijenim“ finansijskim tržištima imaju prvenstveno ulogu finansijskog savjetnika, koji klijentima pomaže pri ulaganju u vrijednosne papire. Analitičar portfolija npr. analizira na koji način se mogu kombinirati investicije u portfoliju kako bi se postigla ona kombinacija rizika i prinosa koja je najbolja za nekog investitora tj. zanimaju ga vrijednosni udjeli svake pojedine investicije u portfoliju koji dovode do optimalne kombinacije više investicija.

Uža specijalizacija finansijskog analitičara može biti upravljanje investicijskim portfeljom preduzeća. Porfeljni menadžment predstavlja proces upravljanja investicijama (hartijama od vrijednosti) kojim se želi ostvariti maksimalni profit uz zadani stepen rizika, odnosno zadana profitabilnost portfelja uz minimalni rizik. Portfeljni menadžment kao proces obuhvata: planiranje portfelja, analizu investicija,izbor portfelja,procjenu portfelja i monitoring portfelja.

[1] Izvor: https://goo.gl/AaUjqX

[2] Izvor: http://limun.hr/main.aspx?id=10428&Page=

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X