,

Tradicionalno računovodstvo vs. računovodstvo „u oblaku“

20 feb 2018

 „Čovjek mora biti dovoljno veliki da prizna svoje greške, dovoljno pametan da profitira iz njih
i dovoljno snažan da ih ispravi.”

Tradicionalno računovodstvo i računovodstvo „u oblaku“ u svojoj suštini se ne razlikuju mnogo. Ono u čemu se tradicionalno računovodstvo i računovodstvo „u oblaku“ suštinski razlikuju su alati koji se koriste, pri zapisivanju svih finansijskih transakcija preduzeća.

Računovodstvo [1] ​ je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Isključivo je povijesnog karaktera, odnosno zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili (nikako ono što smatramo da će se tek dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti). Računovodstveni proces je skup postupaka koji se koriste za evidentiranje, klasificiranje, sumiranje i predočavanje poslovnih transakcija (poslovnih promjena) u Poslovnim knjigama. Korijeni računovodstva sežu u Mezopotamiju.

Tradicionalno (on-premise) računovodstvo koristi tradicionalni računovodstveni softver, pod kojim se podrazumijeva softver koji je instaliran na računaru nekog preduzeća.

Cloud računovodstvo ili i računovodstvo „u oblaku“ je računovodstvo kod kojeg se računovodstveni softver, kao i podaci nalaze na udaljenom serveru koji nije u vlasništvu određenog preduzeća.

Poslovne knjige odavno su promjenile svoj izgled, kao što se od doba Mezopotamije promjenila i uloga računovođa u preduzeću. Tradicionalne računovođe su obično „zatrpane“ poslom u dane kada se pripremaju pojedini periodični ili završni izvještaji o poslovanju preduzeća. „Sezonski“ karakter posla, kako period izrade završnih računa nazivaju tradicionalne računovođe, nepoznanica su računovođama koje su modernizovale svoje poslovanje i izmjestile ga „u oblak“.

Zapis finansijskih transakcija u poslovnim knjigama preduzeća, od kada su poslovne knjige prestale biti „knjige“, a postale digitalni zapis, nije usluga koju od računovođa očekuju njihovi poslodavci ili klijenti. Očekivana usluga od računovođe i korist od računovodstvenih usluga za strateški menadžment je u poreskim i finansijskim savjetima, koji treba da obezbjede kvalitetnije i učinkovitije upravljanje (finansijskim) poslovanjem preduzeća.

Za očekivati je da će tradicionalno računovodstvo i računovođe više vremena uložiti u prikupljanje, evidentiranje, klasificiranje i sumiranje finansijskih transakcija, dok će suvremene računovođe koje koriste računovodstvo „u oblaku“ više vremena uložiti u predočavanje poslovnih transakcija donosiocima odluka. Koja je od ove dvije „uloge“ računovođa isplativija za preduzeće?

Da, sve finansijske transakcije u preduzeću moraju biti adekvatno i blagovremeno obuhvaćene u poslovnim knjigama, ali IT alati omogućavaju računovođama elektronsko prikupljanje i obradu podataka, kao i automatizaciju pojedinih rutinskih operacija, te ubrzavanje svih računovostvenih procesa. Na taj način računovođama je na raspolaganju više vremena za kvalitetniju kontrolu finansijskog poslovanja preduzeća, sa ciljem povećanja profitabilnosti poslovanja.

Tradicionalno računovodstvo zahtijeva više prostornih kapaciteta u odnosu na računovodstvo „u oblaku“, jer je arhiviranje podataka u papirnoj formi prostorno zahtjevnije u odnosu na digitalne arhive, kao jedan od IT alata za upravljanje dokumentima „u oblaku“. Više prostornih kapaciteta za arhiviranje u fizičkom smislu u odnosu na digitalno arhiviranje poslovnih „knjiga“ znači i više troškove, samo za jedan postupak računovodstvenog procesa. Slična je situacija i sa ostalim postupcima sveukupnog računovodstvenog procesa u preduzeću. Kako je moguće da računovođe, koje su „zadužene“ za sve financijske transakcije u preduzeću ne upravljaju adekvatno troškovima vlastitog poslovanja, primjenjujući tradicionalne odnosno zanemarujući prednosti primjene računovodstva „u oblaku“?

Korištenjem neadekvatnih IT alata u vlastitom poslovanju, računovođama ne preostaje dovoljno vremena za unapređenje vlastitog poslovanja, informisanje o prednostima računovodstva „u oblaku“ za njihovo poslovanje i poslovanje njihovih klijenata, ukoliko računovodstvene usluge pružaju drugim preduzećima.

Računovodstvo „u oblaku“ nastalo je kao pametno rješenje sa ciljem da se isprave svi uočeni nedostaci tradicionalnog računovodstva i profitiraju ne samo računovodstvena struka, nego i preduzeće u cijelosti. Računovođe trebaju više vremena posvetiti pronalaženju adekvatnih računovodstvenih rješenja za trenutnu zakonsku regulativu i korištenje odgovarajućih poreskih mogućnosti koje preduzeće ima u skladu sa istom. Korištenjem alata tradicionalnog računovodstva, djelujući u otežanim uvjetima rada npr. veliki obim manuelnog unosa podataka i slično, računovođe mogu načiniti odgovarajuće pogreške u svom radu, koje je u dugoročnom smislu riječi teško ispraviti odnosno mogu zahtijevati povećanje utroška vremena za njihov pronalazak i otklanjanje. Imajući ovo u vidu, računovođe ne bi trebale  da se „slijepo“ drže trenutnih IT alata koje koriste, samo zato jer nemaju „problem“ sa npr. otkrivanjem eventualno pogrešno unesenih finansijskih transakcija i sl. Ukoliko postoje alternativna rješenja i mogućnost testiranja ili probnog rada „u oblaku“, računovođe bi trebale koristiti ovu mogućnost, prvenstveno kako bi preispitale adekvatnost postojećih alata koje koriste, ali i sa ciljem da nauče nove metode rada u digitalnom okruženju, u kojem ranije nisu imali dovoljno iskustva ili priliku da to savladaju.

Racionalno finansijsko upravljanje osnovni je preduvjet za nastanka svih usluga “u oblaku”, pa tako i računovodstva “u oblaku”. Računovodstvo “u oblaku” optimalno je rješnje za poslovne subjekte koji su: fleksibilni, dinamični i prate suvremene trendove. Računovodstvo “u oblaku” ne treba unaprijed odbijati kao jednu od mogućnosti.

Za primjenu računovodstva “u oblaku” potrebno je blagovremeno se informirati, a zatim donijeti adekvatnu odluku o: nastavku primjene trenutnog načina rada – tradicionalnog računovodstva ili poduzeti potrebne promjene i primjeniti prednosti računovodstva “u oblaku”.

[1] Izvor:  https://hr.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunovodstvo

 

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X