Strateški menadžment i finansijski aspekti poslovanja

27 dec 2016

Čuvaj se malih troškova. Malo curenje će potopiti veliki brod.

Strateški menadžment ima posebnu ulogu pri finansijskom upravljanju poslovanjem preduzeća. Ukoliko strateški menadžer nema adekvatne vještine potrebne za finansijsko upravljanje, neophodno je da angažuje eksperte za ovu oblast odnosno finansijski menadžer tada operativno preuzima sve zadatke strateškog menadžera, pri finansijskom upravljanju poslovanjem preduzeća.

Strateški menadžment je izuzetno važan za poslovanje poduzetnika, ali i za uspješno funkcioniranje svake druge organizacije, osobito u vrijeme krize.  Općenito govoreći strateški menadžment se može definirati kao umijeće vođenja, ili kao upravljanje razvojem poduzeća. Konkretno, to je proces donošenja odluka i provođenja aktivnosti, kojima se nastoje uskladiti mogućnosti i sposobnosti poduzeća s prilikama iz okoline i tako ostvariti prednost odnosno bolji rezultat.

Finansijsko upravljanje [2] predstavlja usmjeravanje i kontroliranje finansijskih učinaka poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva, koristeći pri tome sredstva na pravilan, etičan, ekonomičan, djelotvoran i učinkovit način.

Ukoliko strateški menadžement nema precizno definirane poslovne ciljeve odnosno kreiran (finansijski) plan za njihovu realizaciju, to kontrola finansijskih učinaka poslovanja neće biti izvršena odnosno neće se moći na djelotvoran i učinkovit način izvršiti upravljanje (ne)materijalnim resursima preduzeća. Kada su poslovni ciljevi precizno definirani, a (finansijsk) plan kreiran na strateškom, taktičkom i operativnom nivou, to znači da je strateški menadžment na učinkovit način u mogućnosti da izvrši kontrolu realizacije postavljenih poslovnih ciljeva i planskih vrijednosti preduzeća odnosno pojedinih organizacionih jedinica (profitnih centara).

 Izostanak planiranja odnosno sistematičnog pristupa finansijskom upravljanju poslovanjem ne smije i ne treba biti trajno opredjeljenje strateškog menadžmenta pri finansijskom upravljanju. Kada (finansijsko) planiranje izostane u preduzeću, uslijed neadekvatnih znanja/vještina strateškog menadžmenta ili nepostojanja adekvatnih kadrovskih potencijala, potrebno je da strateški menadžment obezbjedi potrebne preduslove za to: razvoj vlastitih vještina ili angažman ( internih ili vanjskih) eksperata za finansijsko upravljanje. Naime, u 21. stoljeću koje karakteriziraju brze i učestale promjene poslovanje koje nije zasnovano na planskom pristupu je izuzetno rizično, kako za samo preduzeće, tako i za ostale tržišne dionike koji surađuju sa ovakvim preduzećima.  Do koje mjere će strateški menadžment preuzimati rizik neplanskog tj. stihijskog upravljanja (finansijskim) poslovanjem preduzećem, zavisiti će i stepen finansijskog uspjeha preduzeća. Posmatrano  kratkoročno finansijsko upravljanje „bez plana“ može dati određene, ali još uvijek neuporedive rezultate, dok dugoročno posmatrano ovakav način finansijskog upravljanja nije „održivo“ rješenje za preduzeće.

 Zaključak

Informacije koje strateški menadžeri koriste za vlastite poslovne aktivnosti su nekada „nebitne“, ali su one ipak dostupne svakodnevno. Sa druge strane, informacije koje su bitne za poslovanje, nisu svim menadžerima dostupne uvijek, a naročito ne u trenutku kada su potrebne.

Finansije su jedan od ključnih dijelova svake poslovne organizacije. Zbog povećane kompleksnosti poslovanja, upravljanje rizicima zahtijeva da finansijska funkcija bude prije svega banka podataka, jer CFO trebaju podrobnije informacije odnosno alate prediktivne analitike za predviđanje budućih poslovnih aktivnosti i iniciranje novih investicijskih ciklusa.

Ukoliko želite kreirati strateški plan za narednih 5-10 godina odnosno planirati razvoj poslovanja u narednom periodu, prvo će biti potrebno izvršiti fundamentalnu analizu poslovanja. Ukoliko postojeća organizacijska struktura ( npr. menadžment, sektor finansija i marketing funkcija) nisu u mogućnosti samostalno pristupiti internoj analizi, neophodno je angažovati vanjske suradnike – konsultante koji će Vam obezbjediti potrebne alate i znanja za fundamentalnu analizu, kao i određeni stepen objektivnosti same fundamentalne analize, koju kasnije možete koristiti i za potrebe finansiranja razvoja poslovanja (putem banaka ili pronalaskom strateških investitora).

Strateške ciljeve treba da odredi strateški menadžment. Ukoliko strateški menadžment nije fokusiran na uspješnu realizaciju poslovnih ciljeva, tada niti poslovna organizacija neće pronaći adekvatan pravac i potrebnu dinamiku za realizaciju planiranih prihoda. Planirani prihodi i planirana prodaja ne moraju biti, u finansijskom smislu riječi, isti pojam. Ovo je veoma važno da znaju svi koji se bave prodajnim aktivnostima odnosno da budu svjesni da je plan prodaje ispunjen tek u trenutku kada su od klijenta naplaćena sva dospjela potraživanja. Dakle, prodajna funkcija i menadžeri treba da imaju cilj ne samo prodati produkt/uslugu klijentu, nego i izvršiti naplatu potraživanja.

Značaj finansijskih izvještaja ogleda se prvenstveno u mogućnosti strateškog menadžmenta da proaktivno upravlja sa svim resursima u poslovnoj organizaciji. Ukoliko pri upravljanju resursima poslovne organizacije menadžeri koristite samo periodične: polugodišnje i godišnje izvještaje, neophodno je prvo izvršiti potrebne promjene u dinamici finansijskog izvještavanja.

Iako imaju sve dostupne finansijske informacije u IT sistemu, na žalost BH menadžeri nemaju brze informacije o vlastitom poslovanju strukturirane na način da se detaljnije može izvršiti potrebna analiza finansijskih izvještaja i kreirati potrebne preporuke za unapređenje poslovanja.

Upravljačka koncepcija modernog kontrolinga, koja se zasniva na koordinaciji i integraciji poslovanja, samo uz pomoć integrisanog informacionog sistema (IIS-a) može uspostaviti integrativni kontroling.  Moderni kontroling sve više “zavisi” od suvremenih tehnologija: IT alata, baza podataka tvz. Big data, ali i stručnih kadrova koji na adekavatan način znaju postupati sa velikom količinom prikupljenih podataka, te posjeduju visok stupanj znanja i iskustva u analizi, simulaciji i pronalasku poslovnih povezanosti. 

[2] Izvor: http://www.mfin.hr/hr/financijsko-upravljanje-i-kontrole-1-2/

 

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X