,

Kontroling i preventivne mjere u finansijskom upravljanju

29 maj 2017

„Kvalitet nije djelo, nego navika.”

Kontroling,  kao poslovna funkcija, ima zadatak ne samo da obavlja naknadnu kontrolu, nego prije svega da se u preduzeću blagovremeno poduzmu adekvatne preventivne mjere pri finansijskom upravljanju poslovanjem. Prevencija umjesto sanacije treba biti prvenstveni zadatak finansijskog upravljanja i kontrolinga kao jedne od poslovnih funkcija u preduzeću.

Kontroling[1]  je funkcija koja pruža podršku menadžmentu prilikom upravljanja poslovanjem preduzeća. U tom kontekstu nameće se potreba pravljenja timova zaposlenih koji vladaju stručnim kompetencijama i prate trendove. Savremena poslovna praksa daje kontrolorima važnu ulogu:

  • oni moraju biti čuvari opšteg interesa i vrijednosti preduzeća, sa jedne strane;
  • potrebno je da budu proaktivni i iniciraju promjene, s druge strane.

Finansijsko planiranje[2]  se pojavljuje kao metod i instrument finansijskog upravljanja i predstavlja osnovu poslovanja. Finansijska kontrola predstavlja praćenje, ispitivanje, ocjenjivanje i korigovanje procesa realizacije tih planova. Finansijska kontrola može biti: preventivna i naknadna. Kod preventivne kontrole stiču se informacije ne samo o tome kakve poslovne radnje treba obaviti, na koji način i u koje vrijeme, već kod nje postoje mogućnosti da se, u slučaju negativne ocjene, takve radnje mogu spriječiti ili kod već započete radnje tok izvršavanja, te radnje, može obustaviti. Naknadna kontrola omogućuje da se na osnovu pribavljenih informacija sagledaju nedostaci u utvrđivanju i sprovođenju finansijske politike u proteklom periodu.

U malim i srednje velikim preduzećima, kontroling kao poslovna funkcija zbog karaktera i veličine ove vrste preduzeća nije razvijena u cijelosti, nego poslove i odgovornosti „funkcije kontrolinga“ na sebe preuzima i izvršava strateški menadžment odnosno finansijski direktor preduzeća.

Proces kontrolinga treba da bude dizajniran i primjenjen od strane lica odgovornih za upravljanje (menadžment), kao i da obezbjedi razumno uvjerenje u vezi sa postizanjem ciljeva preduzeća koji se odnose na pouzdanost finansijskog izvještavanja, efektivnost i efikasnost poslovanja i usklađenost sa primjenjivim zakonima i propisima.

Kontroling obuhvata:

  • operativno planiranje,
  • postavljanje mjerila,
  • mjerenje rezultata,
  • upoređivanje,
  • procjenu odstupanja i
  • korekcije.

Menadžer i  kontroling usko su povezani i njihova suradnja pridonosi ukupnom uspjehu preduzeća. Menadžment od kontrolinga traži informacije za potrebe odlučivanja iz područja: proizvodnje, nabave, prodaje itd. Kontroling traži podatke (obično od računovodstva) i obrađuje ih u upotrebljive informacije za potrebe odlučivanja, te dostavlja menadžmentu podatke (i informacije) koji uključuju: troškove i učinke, prihode i rashode, prilive i odlive sredstava, marketing itd.  

Jedan od glavnih saveznika kontrolinga u poduzeću je računovodstvo.[3] U poduzećima je funkcija računovodstva često vrlo tradicionalno orijentirana prema prošlosti, odnosno prema prikazivanju povijesnih podataka. Rezultati prikazani u računovodstvenoj evidenciji posljedica su menadžerskog odlučivanja. Upravo zbog toga je bitno da menadžeri budu sposobni prepoznati financijski utisak na poslovanje poduzeća koji je nastao temeljem njihovih odluka.  Kao najefikasnija poveznica između računovodstvenih informacija i menadžmenta javlja se kontroling.

Preventivne mjere u finansijskom upravljanju se poduzimaju prvenstveno sa ciljem da se preduzeće pravovremeno „odbrani“ od potencijalnih tržišnih (eksternih) ili internih (operativnih) faktora rizika.

Osnovna preventivna mjera, u svakom preduzeću, treba biti angažman adekvatnih kadrova koji će obavljati poslovne zadatke tj. funkciju kontrolinga. Izostanak angažmana adekvatnih kontrolora, znači da strateški menadžment preuzima na sebe sve poslovne rizike.

U preventivne mjere, pri  finansijskom upravljanju, mogu se uvrstiti i kontinuirano praćenje suvremenih trendova u kontrolingu. To znači da kontrolori trebaju biti proaktivni u stjecanju novih znanja i vještina odnosno ovladavanju suvremenim tehnologija. Suvremeni uvjeti poslovanja[4] , s obzirom na dinamičnost poslovnih promjena, dovode kontrolora u poziciju inovatora i on sudjeluje u rješavanju problema, te uvodi i razvija nove instrumente kao pomoć „kapetanu broda“ u nevremenu i magli. Dakle, inovativnost i ulaganje u inovacije je jedna od preventivnih mjera suvremenog kontolinga.

Poduzimanje preventivnih mjera u kontrolingu znači proaktivan pristup finansijskom  upravljanju. Proakivan pristup, pri finansijskom upravljanju, uz visok stupan inovativnosti, zahtijeva i ulaganje preduzeća u kontinuirano upravljanje kvalitetom poslovanja odnosno primjenu odgovarajućih standarda kvalitete u finansijskom upravljanju, ali i svim poslovnim procesima u preduzeću.

Trajna opredjeljenost strateškog menadžmenta za kontinuiranim upravljanjem kvalitetom svih poslovnih procesa u preduzeću, može dugoročno da obezbjedi uspješno finansijsko poslovanje i ostvarenje planiranih poslovnih ( i finansijskih) ciljeva preduzeća. Upravljanje kvalitetom poslovanja, počinje sa upravljanjem kvalitetom u poslovnoj funkciji kontroling, kao jednoj od poslovnih funkcija u preduzeću. Kvalitet funkcije kontrolinga određuje, u konačnici, ukupan kvalitet finansijkog upravljanja u preduzeću.

[1] Izvor: https://www.mojafirma.rs/baza-znanja/kontroling-stvarna-potreba-malog-preduzeca-ili-pracenje-trendova/

[2] Izvor: http://studenti.rs/skripte/finansijska-kontrola-i-revizija/

[3] Izvor: http://mrezaznanja.hr/test/wp-content/uploads/2012/03/Kontroling-u-poslovanju.pdf

[3] Izvor: http://studentski.hr/system/materials/t/0441eedc792a3af96ae861d232a0a502247d1a85.zip?1439380070

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X