,

Kako kreirati procedure za finansijsko upravljanje?

24 jul 2017

“Velika većina ljudi ne osjeća odgovornost za svoje postupke.”

Procedure za finansijsko upravljanje zvanični su dokument kojim su definirana operativna postupanja, iz oblasti finansijskog poslovanja, u preduzeću. Procedurama se detaljno definira način primjene principa finansijskog upravljanja, odnosno njihova operativna primjena u svakodnevnim poslovnim aktivnostima preduzeća. Uobičajeno je da procedure za finansijsko upravljanje, koje su zajedničke za sve ili više organizacionih jedinica, odobrava uprava preduzeća.

Računovodstvene politike[1] su parcijalne poslovne politike i kao takve sastavni su dio poslovne politike društva. Ciljevi računovodstvene politike moraju biti u funkciji ostvarivanja ciljeva poslovne politike društva. Među najvažnijim ciljevima društva su: maksimiziranje dobitaka na dugi rok, održavanje zdrave finansijske strukture na dugi rok, kontinuirano održavanje likvidnosti društva i drugo.

Uobičajeno je da se u preduzeću uz politiku za finansijsko upravljanje propisuju i odgovarajuće operativne procedure, koje detaljnije pojašnjavaju način realizacije principa (načela) koji su definirani finansijskom politikom preduzeća. Tako se operativnim procedurama, može propisati organizacija internih poslovnih aktivnosti odnosno način: budžetiranja, kontrole racionalne upotrebe resursa preduzeća, finansijskog odlučivanja, praćenja realizacije planiranih finansijskih pokazatelja, postizanja očekivanih ušteda troškova poslovanja, povećanje prihoda i drugo. 

Izrada procedura za finansijsko upravljanje može se vršiti formiranjem ekspertnog tima ili zaduživanjem pojedinih zaposlenika za izradu nacrta procedura. Prilikom izrade nacrta procedura za finansijsko upravljanje potrebno je obezbijediti učešće nadležnih zaposlenika na koje će se procedure odnositi i to pribavljanjem njihovih mišljenja, putem zajedničkih sastanaka, i omogućavanjem davanja usmenih i pisanih pojedinačnih sugestija i komentara na nacrt procedura za finansijsko upravljanje.

Prije pristupanja opisivanju poslovnih procesa, pri kreiranju nacrta procedura za finansijsko upravljanje, potrebno je prikupiti podatke iz pojedinih organizacionih jedinica o tome kako se finansijski procesi rada odvijaju unutar preduzeća i koji su najčešći problemi sa kojima se zaposlenici susreću.  Primarni cilj kreiranja procedura za finansijsko upravljanje je poboljšanje procesa rada pri finansijskom upravljanju (npr. utvrđivanje načina i rokova budžetiranja, dokumentovanja finansijskih transakcija itd.). Pri kreiranju nacrta procedura za finansijsko upravljanje potrebno je obezbijediti da se proces finansijskog upravljanja u preduzeću  unaprijedi, odnosno poznati problemi eliminišu, kako bi se postigla racionalnost finansijskog upravljanja i profitabilnost poslovanja preduzeća.

Primjena procedura za finansijsko upravljanje treba biti za sve organizacione jedinice u preduzeću. Na taj način preduzeće postiže standardizovanje poslovnih procesa i ponašanje zaposlenika, pri finansijskom upravljanju. To se postiže na način da kreatori procedura za finansijsko poslovanje dobro poznaju organizacijsku strukturu i način odvijanja procesa rada u svakoj od organizacionih jedinica.

Standardizacija prakse, pri finansijskom upravljanju, zahtijeva i formiranje određene dokumentacije, koja se koristi za bržu i jednostavniju primjenu procedura i obezbjeđivanje potrebnih informacija za finansijsko upravljanje u preduzeću (npr. izgled finansijskih izvještaja ili obrazaca za evidentiranje finansijskih transakcija itd.).

Procedure za finansijsko upravljanje potrebno je da budu u skladu sa odgovarajućom zakonskom i podzakonskom regulativom.

Zadatak za izradu konačnog teksta procedura za finansijsko upravljanje povjerava se odredenom članu stručnog osoblja (npr. finansijski direktor – vođa tima) saglasno opisu posla ili posebno utvrđenoj obavezi od strane uprave preduzeća.

Konačan tekst procedura za finansijsko upravljanje odobrava uprava preduzeća. Po odobravanju procedura za finansijsko upravljanje vrši se njihova distribucija u sve organizacione jedinice preduzeća.

Procedure za finansijsko upravljanje podrazumijevaju i nalog za određeno ponašanje. Racionalno i odgovorno raspolaganje (ne)materijalnim resursima preduzeća osnovno je pravilo finansijskog upravljanja, koje treba da se primjenjuje u preduzeću od strane svih zaposlenika, pri profesionalnom izvršavanju radnih zadataka sukladno ugovoru o radu. Optimalan način upotrebe (ne)materijalnih resursa preduzeća podrazumijeva da se svi resursi koriste efikasno i bez dupliciranja poslova.

Kontrola provođenja procedura za finansijsko upravljanje trajni je zadatak uprave preduzeća, a provjera poznavanja i primjene usvojenih procedura vrši se periodično ili po ukazanoj potrebi. U slučaju eventualnog nastanka nepravilnosti u izvršavanju operativnih zadataka, procedurama za finansijsko upravljanje propisuju se mjere za preventivno i korektivno djelovanje. Preventivno djelovanje podrazumijeva da su svi poslovni događaji od strane svih zaposlenika potkrijepljeni potpunom (finansijskom) dokumentacijom, te zabilježeni i izvršeni tačno i na vrijeme. Sprečavanje nepoštivanja radne discipline i profesionalnog odnosa na radu vrši se sa ciljem definiranja neprihvatljivih postupanja zaposlenika odnosno propisivanja odredbi u procedurama za finansijsko upravljanje kojima se definiše način utvrđivanja nepoštivanja internih akata preduzeća i sankcionisanje nepoželjnog ponašanja zaposlenika od strane uprave preduzeća.

Revizija,  izmjene i dopune procedura za finansijsko upravljanje vrši se po ukazanoj potrebi i to ukoliko dođe do promjena u organizaciji procesa rada, promjena propisa i slično. Izmjene procedura za finansijsko upravljanje, po redovnoj i vanrednoj reviziji, unose se u tekst, kao i naznaka o izvršenoj reviziji (datum i potpis). Na revidirane procedure za finansijsko upravljanje primjenjuju se pravila distribucije i upoznavanja zaposlenika kao kod procedura za finansijsko upravljanje koje se distribuiraju prvi put u preduzeću. Prethodni dokument procedura za finansijsko upravljanje povlači se od svih zaposlenika kojima je distribuiran i uništava, a nakon toga se vrši upoznavanje zaposlenika sa revidiranim dokumentom odnosno vrši se njegova distribucija u sve organizacione dijelove preduzeća.

[1] Analiza finansijkih izvještaja – Dr.sc. Jozo Piljić

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X