Kako FinTech mijenja tradicionalnu ulogu CFO?

7 maj 2020

“Skupljen novac ili služi ili zapovijeda.”

-Horacije-

Digitalne tehnologije su u značajnoj mjeri uticale na promjene konvencionalnog načina poslovanja. U digitalnoj ekonomiji, digitalna transformacija poslovanja samo je jedan od načina na koji preduzeće može izvršiti vlastitu transformaciju poslovanja, a na tržištu se pojavljuju preduzeća koja svoje cjelokupno poslovanje zasnivaju na pružanju usluga putem specijaliziranih digitalnih platformi odnosno isključivo primjenom digitalnih tehnologija. Ovo je naročito izraženo u oblasti pružanja finansijskih usluga, gdje FinTech preduzeća imaju sve veće udjele na globalnom tržištu. Trendovi u ovoj oblasti uticali su i na promjenu tradicionalne uloge CFO u preduzeću.

Šta je FinTech?

Finansijska tehnologija (FinTech) je relativno ‘nova’ industrija koja koristi digitalnu tehnologiju za pružanje finansijskih usluga i poboljšanje aktivnosti u finansijama. Novoosnovana finansijsko-tehnološka preduzeća imaju za cilj zamijeniti ili poboljšati korištenje finansijskih usluga koje su se ranije izvršavale na konvencionalan način npr. putem banaka i slično. Korištenje ‘pametnih’ telefona za mobilno bankarstvo, investicijske usluge, kriptovalute itd. neki su od primjera kako se digitalne tehnologije mogu koristiti za lakše, brže i jednostavnije pružanje finansijskih usluga. FinTech preduzeća u svom poslovanju primjenjuju složenije softverske aplikacije, koje koriste AI i Big Data, sa ciljem da digitalne tehnologije učine dostupnim za širu javnost.

Kako FinTech može optimizirati poslovanje CFO?

Finansijsko upravljanje i izvještavanje izuzetno je kompleksan zadatak CFO-a. Pri tome je FinTech industrija pronašala priliku za razvoj vlastitih platformi koje CFO pružaju sigurnost, ali i uštede vremena pri upravljanju ‘osjetljivim’ finansijskim podacima. Bespapirno poslovanje, digitalna kolaboracija timova na geografski udaljenjim teritorijima, digitalizacija izvršavanja finansijskih transakcija, upravljanje rizicima koji su povezani sa digitalnim prijenosom finansijskih sredstava i podataka, samo su neke od prednosti primjene inovativnih rješanja FinTech industrije. Tehnološke inovacije koje pomažu optimizirati finansijsko upravljanje odnosno zadatke CFO-a nekada su bile dostupne isključivo multinacionalnim korporacijama, a danas su zahvaljujući FinTech industriji pristupačne i za CFO u malim i srednjim preduzećima.

Uloga CFO u digitalnoj ekonomiji

Tehnološke inovacije u finansijskoj industriji i pojava FinTech preduzeća u značajnoj mjeri je revolucionizirala i ulogu CFO. Fintech industrija otvara mogućnosti za nove izbore i pruža više različitih mogućnosti kada je u pitanju primjena digitalnih alata za finansijsko upravljanje.

U digitalnoj ekonomiji uloga CFO je od strateškog značaja za finansijsku uspješnost preduzeća, posebno zbog potrebe brzog donošenja poslovnih odluka. Primjena digitalnih alata omogućava CFO da budu agilniji i produktivniji u svom radu, fokusirani na kreranje inovativnih rješenja koja će omogućiti uštede vremena i novca za preduzeće, sposobnost bliske timske suradnje sa menadžerima u ostalim poslovnim jedinicama preduzeća, sa ciljem povećanja efikasnosti i učinkovitosti preduzeća.

Digitalna tehnologija potiče uspješnost suvremenih CFO

Iako su ERP rješanja, mobilne aplikacije i poslovanje ‘u oblaku’ iznimno korisni alati koji su neophodni suvremenim CFO na tržištu postoje i specijalizovane tehnološke platforme, kao dio FinTec industrije, koje omogućavaju poboljšanu vidljivost podataka i pružaju bolje analitičke mogućnosti za CFO, te na taj način obezjeđuju preduzeću postizanje konkurentske prednosti na tržištu. CFO treba da procijeni potencijal prediktivnih i kognitivnih analitika koje pružaju trenutna softverska rješenja koja primjenjuju u preduzeću u odnosu na rješanja koja pružaju specijalizirane tehnološke platforme u FinTec industriji.

Zadaci CFO u suvremenom preduzeću postaju kompleksniji, uz istovremeno sve veću finansijsku odgovornost, stoga u svom poslovanju mogu koristiti i nekoliko različitih tehnoloških alata za efikasnije finansijsko upravljanje. Jedan od primjera je npr. primjena digitalnih alata za praćenje vozila (ukoliko preduzeće ima sopsveni vozni park), te kreiranje novih distribucijskih ruta na način da se značajno smanje transportni troškovi. Slična rješenja iz FinTech industrije mogu se korisiti i za druge finansijske analize uspješnosti pojedinih poslovnih segmenata i organizacijskih jedinica preduzeća.

Finansijska funkcija u preduzeću treba prije svega biti tehnološki ‘pametna’ i poticati inovacije u oblasti poboljšanog uvida pri analizi finansijskih podataka. Korištenjem tehnologija za vizualizaciju podataka, pri prezentiranju složenih informacija u formatu koji je ‘lako’ razumljiv za donosioce odluka, omogućava da finansijske odluke koje se donose u preduzeću budu učinkovitije, a poslovanje preduzeća finansijski uspješnije.

Zaključak

Uloga suvremenih CFO je stvoriti novu vrijednost za preduzeće. Pri tome je osnovni zadatak CFO da definira adekvatne KPI kako bi se osiguralo uspješno finansijsko upravljanje. Suvremeni CFO treba više da se fokusira na proaktivno upravljanje finansijskim procesima u preduzeću, a manje na njihovo operativno izvršavanje, što je ranije bila osnovna odrednica tradicionalne uloge CFO u preduzeću.

Rješenja koja su kreirana u FinTech industriji omogućavaju suvremenim CFO efikasno korištenje velikih količina podataka (internih i eksterenih) za dobivanje ključnih uvida i utvrđivanje novih strategija za smanjenje troškova poslovanja i povećanje profitabilnosti poslovanja preduzeća.

U narednom periodu, uloga CFO kontinuirano će se mijenjati kako se razvijaju nove tehnologije i kreiraju inovativna rješenja u FinTech industriji. Potrebno je da suvremeni CFO maksimalno iskoriste dostupnu tehnologiju, a tehnološke inovacije iz FinTech industrije prvenstveno koriste za razvoj vlastitog poslovanja i kreiranje dodatne vrijednosti za preduzeće.

Ne propustite poduzetničke vijesti i savjete

Ukoliko biste željeli mjesečno na svoj mail primati koristan sadržaj napisan iz svakodnevnih situacija vašeg poslovanja i iskustva, zabilježite to u obrascu.

X