Osnovne funkcionalnosti sistema PANTHEON Enterprise (SE, ME)

Širok izbor funkcionalnosti omogućava da sistem PANTHEON Enterprise koriste svi u preduzeću, od vodstva do nabave, računovodstva i kadrovske službe. Dodana je i podrška za servis i jednostavnu proizvodnju. Navedene funkcionalnosti vrijede za sve PANTHEON licence od SE naviše.
Blagajna

Blagajna
Pri prodaji ili pružanju usluga je praktično neizostavna funkcija Blagajna. Omogućava izdavanje računa za konačne korisnike na osnovu šifranta kupaca, artikala i zaliha.

 

Koristiti možete predefinisane ispise za račune, naravno možete i svaki račun urediti po vlastitim željama. S jednostavnom upotrebom ručnih terminala i čitača bar kodova se vrijeme za izradu dokumenata bitno smanjuje. Tako mogu Vaše stranke veoma brzo obaviti svoju kupovinu.

Prednosti

 

Elektronsko i on-line poslovanje

Elektronsko i on-line poslovanje

 

Korisnici PANTHEON-a koriste sve prednosti, koje nudi elektronsko poslovanje – na raspolaganju su svi oblici poslovanja sa računovodstvenim servisima, drugim poslovnim subjektima.. Ovakvo poslovanje je brzo i efikasno, prije svega predstavlja manji trošak korisniku.

Elektronsko poslovanje je integrisan u poslovno-informacioni sistem i na dohvatu je jednim klikom. Korisnik na primjer napravi predračun, izabere i klikne na »izvoz u PDF«, zatim ga pošalje svom kupcu/klijentu.

U poslednjih nekoliko godina jako brzo raste popularnost on line prodavnica i ostalih usluga. Čak i za ovakve djelatnosti PANTHEON je odličan izbor – brojna partnerska preduzeća nude vlastite ili zakupljene online tehnologije, kojom nadograđuju poslovno-informacioni sistem. Dokaz za dobar rad su brojna preduzeća, koja već uveliko koriste PANTHEON za back-end program u svojim on line prodavnicama, apotekama itd.

Sadržaj
Zalihe, skladišta, carina

Skladišče, zaloge, carina
PANTHEON podržava sve ključne procese u skladištima i omogućava potpuni pregled nad vašom blagajnom. Pregled zaliha i narudžbina je brz i jednostavan, vrsta automatizovanih postupaka brine za optimalno stanje robe i zalihe.

ERP PANTHEON takođe podržava i ostale procese u preduzeće, skladište je povezano sa drugim odjeljenjima u preduzeću (npr. prodaju, proizvodnju, knjigovodstvo, itd.).

Sadržaj

Carina

PANTHEON omogućava cjelokupno carinsko poslovanje. Podržana su carinska skladiša tipa D i za njih potrebne evidencije.

Kao i drugi moduli, tako i modul carinskih skladišta radi na principu vrsta dokumentata. Tako imamo jedinstvenu podršku za više carinskih skladišta i za proizvoljan broj različitih zakonski dozvoljenih prometa na njima.

Dva modela evidencije prijema i izdavanja

Osnovni princip modula carinskog skladišta je obezbeđivanje evidencije prijema i izdavanja po dokumentima. Koristimo pojednostavljen ili proširen model, u zavisnosti od potreba koje ima preduzeće.

Kod pojednostavljenog modela pratimo samo prijeme i izdavanje po JCI-ma. Tu važi princip, da za svako izdavanje iz carinskog skladišta napravimo odgovarajuću carinsku prijavu, tako da možemo robu iz carinskog skladišta da pustimo u slobodan promet ili da je izvezemo. Prošireni model predstavlja podršku za nedeljno ili mesečno carinjenje. U tom slučaju na jednu carinsku prijavu uvrstimo više izdavanja odnosno knjigovodstvenih upisa.

Pored toga, program sadrži podršku za sopstveno carinsko skladište i deklarisanje, uključujući i oblikovanje i ispis JCI-a. Podržana je i funkcija uvoznog deklarisanja i pojednostavljeno deklarisanje uvoza i izvoza.

Pored pomenutog, imamo i vrstu analize i obračune, sa kojim pratimo robu u carinskim skladištima.

Sadržaj
Obračun PDV

Obračun DDV

 

PANTHEON omogućava praćenje poreskih evidencija u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Poreske knjige se u programu oblikuju automatski na osnovu podataka, koje smo prethodno unijeli u modul Roba. Podaci se u poreske evidencije odgovarajuće uvrštavaju gledajući na izabranu poresku stopu i način nabavke odn. prodaje, time mislimo na domaću odnosno stranu nabavku ili na prodaju krajnjim kupcima… U knjige računa spadaju: knjige izdatih računa i primljenih avansa za domaća izdavanja i knjige primljenih računa i datih avansa za domaće nabavke i uvoz.

Poreske knjige možemo za potrebe različitih analiza i kontrola ispisati i za razdoblje, koje je različito od poreskog, npr. za jednu sedmicu, za pojedinog partnera, odjeljenje …

I obračun PDV-a (PDV) se u programu oblikuje automatski. Možemo ga ispisati neposredno iz programa. Tako oblikovana poreska prijava se u programu proknjiži automatski. U programu je također omogućeno automatsko oblikovanje Priloga PDV-u. Kada obračun PDV pošaljemo poreskoj upravi, u programu odredimo poresko razdoblje, što znači, da za to razdoblje popravke u programu nisu više moguće. Tako oblikovani PDV se u programu proknjiži automatski.

Sadržaj
Osnovna sredstva

Osnovna sredstva

 

Modul Osnovna sredstva omogućava evidentiranje poslovnih događaja u vezi s pridobivanjem, upotrebom i otuđivanjem osnovnih sredstava.

Registar osnovnih sredstava sadrži podatke o pojedinom osnovnom sredstvu, njegovom aktiviranju te svim promjenama do otuđivanja. Povijest promjena je uvijek na raspolaganju.

Vrlo je važna evidencija vrijednosnih promjena osnovnog sredstva, koja može osim obračuna amortizacije sadržavati i promjene zbog jačanja ili slabljenja vrijednosti osnovnoga sredstva.

Na osnovnom sredstvu možemo održavati promjene lokacija u vezi sa podacima o poslovnim subjektima te promjena zaduživanja u vezi s podacima o zaposlencima. Za osnovna sredstva, koja su ujedno i radne naprave, možemo voditi evidenciju intervencija i povremenih pregleda.

Obračun amortizacije izvodimo za izabrana osnovna sredstva ili za sva, s potvrđivanjem obračuna pa se podaci zavode i u registar. Program obračunava amortizaciju vodeći računa o promjenama zbog jačanja ili slabljenja vrijednosti osnovnoga sredstva.

Knjiženje svih događaja (promjena i obračunavanja amortizacije) u glavnu knjigu teče automatski, po kontima već postavljenima u šifrantu amortizacijskih grupa odn. registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Knjižiti možemo uvažavajući ili ne odjele i nosioce troška.

Traženje po registru osnovnih sredstava je brzo i pregledno, kako je omogućeno traženje po više kriterija. Inventuru osnovnih sredstava još olakšava integracija programa s čitačima bar kodova. Program omogućava također automatski prenos nabave osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara.

Sadržaj
Obračun plata

Obračun plač

 

Obračun plata u sistemu PANTHEON™ odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite tipove preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun. Podatke za plate program preuzima iz personalne mape radnika i šifarnika radnih mjesta, te iz drugih pripadajućih šifarnika. Program nam automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla, kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama s odgovarajućim vrstama zarada.

U sklopu obračuna plata, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4, M-UN i dr) te veliki broj drugih izvještaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika s osiguranim stažem s povećanjem …

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate. Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu.

Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do povjerljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

Sadržaj
Jednostavna proizvodnja

Enostavna proizvodnja

 

U modulu Jednostavna proizvodnja omogućeno je praćenje svih jednostavnih proizvodnih procesa. Centar proizvodnje su sastavnice, na kojima imate sve podatke o materijalima i operacijama, kao i radni nalozi, pomoću kojih se vrši izdavanje materijala i prijem proizvoda. Rad vam takođe pojednostavljuje uvođenje serijskih brojeva, čime je omogućeno detaljno praćenje proizvoda.

PANTHEON je odličan izbor kako za serijsku proizvodnju tako i za proizvodnju po narudžbi. Alati u programu omogućavaju kreiranje radnih naloga na osnovu različitih kriterijuma, istovremeno se u pozadini programa vrši kontrola, koja onemogućava višestruki prenos određenih narudžbi u radni nalog. Pri obradi i izradi radnih naloga broj narudžbine kupca ima funkciju veznog dokumenta, koji omogućava, da u svakom trenutku vidite status i stepen realizacije narudžbi kupca.

Sadržaj
Narudžbe kupaca i dobavljačima

Naročila kupcev in dobaviteljem

U modulu Narudžbe možemo pratiti primljene narudžbe, ponude ili predračune kupcima i date narudžbe, trebovanja ili primljene predračune dobavljača. Narudžbe su opremljene statusima, tako da možemo da ih pratimo kroz cjelokupan životni ciklus.

Otpremna lista pojednostavljuje rad u većim skladištima, istovremeno ima mogućnost »čvrste rezervacije« – dodeljivanje robe tačno određenom kupcu. CRM mehanizmi nam omogućavaju tekući pristup do svih dokumentacija, povezanih sa kupcima.

Narudžbe mogu biti i osnova za fakturisanje i izdavanje robe i za radne naloge za proizvodnju. Priručnim i jednostavnim funkcijama možemo iz narudžbi kupaca ili dobavljača jednostavno i bez ponovnog unosa podataka da izradimo račun za prijem ili račun za izdavanje robe, a iz narudžbi kupaca možemo da izradimo i radni nalog za proizvodnju.

Na osnovu signalne (minimalne ili optimalne) zalihe ili narudžbi kupaca, program uvažavajući rok isporuke,automatski generiše odgovarajuće narudžbe dobavljačima. Veoma koristan je i pregled izdavanja, jer za svaku poziciju narudžbe vidimo dinamiku nabavke. Vođenje narudžbi kupaca možemo da povežemo sainternet trgovinom B2B ili B2C.

Sadržaj
Blagajničko poslovanje

Izdaja in prejem računov

PANTHEON povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose, materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha. Za potrebe maloprodaje u program je uključen i modul POS, za blagajničko poslovanje.

Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje PANTHEON nudi svojim korisnicima. Jasno je da je podržana itekako zahtjevna trgovina ili proizvodna organizacija – informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice.

Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde sledljivosti. U programu je moguće oblikovati dokumente promjene cijena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. PANTHEON omogućava i periodično fakturisanje, u programu postavimo, šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najamninu ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa.

Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova … To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans.

U programu je omogućen i cjelovit pregled nad dokumentom, što bitno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koje su nužno potrebne u svakodnevnom poslovanju. Na ovom mjestu automatski pratimo i evidencije PDV.

Sadržaj
Putni nalozi

Potni nalogi

 

Putni nalozi nam omogućavaju, praćenje putovanja (kao i kružnih) na kojima su nastali troškovi u više valuta. Isplatu možemo da vršimo neposredno iz putnog naloga na različite načine (blagajnički izdatak, nalog za plaćanje, plate …).

Na raspolaganju su nam izvještaji, od samog putnog naloga do obračuna (ne)isplaćenih putnih naloga.

Kao i u obračunu plata, tako i u putnim nalozima korisniku je omogućeno automatsko knjiženje.

Sadržaj
Računovodstvo

Računovodstvo

 

PANTHEON podržava glavnu knjigu sa saldakontom te omogućava samostalno i ručno knjiženje poslovnih događaja. Većina knjiženja se oblikuje samostalno po unaprijed postavljenim predloškama. Pomoćne knjige su potpuno integrisane u glavnu knjigu, bez duplog unosa podataka. Knjiženje dodatno olakšava upotreba ključeva po predhodno postavljenim predloškama.

U program je uključen i osnovni kontni plan, kojeg je moguće dopunjavati i mijenjati, kao i postavljene predloške za samostalno knjiženje.

U meniju »Bilansi«, možemo  pripremiti različite vrste ispisa Bilansa stanja i Iskaza poslovnoga rezultata po različitom  razdoblju, odjelu, i nosiocima troškova te s datom uporedbom prethodnih razdoblja, u domaćoj i stranoj valuti.

Često se koriste i »Kontrolni ispisi« samostalnih knjiženja i neizravnatih temeljnica, iz kojih su evidentna neusklađena knjiženja. Tako program podržava zatvaranje klasa 4 i 7 po odjelima i nosiocima troškova te samostalnu pripremu temeljnice za knjiženje u glavnu knjigu. U meniju »Zaključak godine« se na taj način samostalno oblikuje zaključna i otvorena temeljnica.

Na raspolaganju su također konsolidovani računovodstveni podaci, koji nude podršku konsolidaciji računovodstvenih podataka u rač. izvještajima. Grupni računovodstveni izvještaji su sastavljeni na osnovu pojedinačnih računovodstvenih izvještaja povezanih preduzeća sa odgovarajućim konsolidacijskim ispravkama, koje nisu predmet knjiženja u računovodstvenim povezanim preduzećima. Konsolidacija se pripremi tako da preduzeće sa posebnim dozvolama od izabranih ovisnih preduzeća prikupi knjiženja, koja datumski odgovaraju kriteriju za pripremu konsolidranog računovodstvenog izvještaja.

Sadržaj
Servis

Servis

 

Modul Servis je namijenjen preduzećima, koja u okviru svog poslovanja obavljaju i servisnu djelatnost ili za prodate proizvode daju garanciju.

Za Servis je karakteristično da prometi prijema i izdavanja moraju biti izravnati. Koliko komada smo primili, toliko moramo i izdati, zamijeniti sa drugim ili zatvoriti s izdatim, odn. primljenim odobrenjima i obrnuto. Zato je za servisnu djelatnost zadato Skladište reklamacija, na kojem zalihu vodimo količinski i vrijednosno.

Za praćenje reklamacija kupaca imamo u programu na raspolaganju i Servisni nalog, gdje na jednom mjestu u servis preuzimamo reklamiranu robu, nakon ispravke je izdajemo nazad, zamijenimo sa drugim proizvodom ili zatvorimo s odobrenjem. Kod prijema reklamiranih proizvoda u servis program provjerava da li je kupac stvarno kupio neki proizvod kod nas, sa kojim dokumentom i da li je proizvod još u garanciji. Pritom imamo, u pogledu na to da li su artikli još u garanciji ili ne, u programu mogućnost obračunljivog ili neobračunljivog povrata reklamiranih proizvoda kupcu.

Praćenje reklamacija dobavljačima, dakle proizvoda, koje pošaljemo dobavljačima nazad u reklamaciju, odvija se preko dokumenata izdavanja reklamiranih proizvoda dobavljaču, koje zatim zaprimamo nazad prijemom, odn. u slučaju primljenog odobrenja od strane dobavljača reklamaciju zatvorimo.

Pregled otvorenih, odn. zatvorenih reklamacijskih zahteva, kako kupaca, tako i dobavljača, i njihov sadržaj možemo naći u obračunu modula Servis.

Sadržaj
Kadrovi

Kadrovska evidenca

 

Posebna pažnja je u PANTHEON™-u posvećena ljudskim resursima, koji su često u poslovnoj informatici zapostavljeno područje. Jezgro predstavlja personalna mapa radnika. U njoj vodimo različite evidencije o radnicima rezidentima ili nerezidentima, koji mogu da imaju različite oblike zaposlenja: stalno zaposleni, honorarno, autorski honorar ili dr.

Za svakog radnika sastavljamo personalnu mapu u kojoj unosimo lične podatke, zatim podatke o članovima porodice, evidenciju radnog staža, gradimo kretanje radnika po radnim mjestima u preduzeću, kao i podatke o radnom stažu. Tu su i podaci o odmoru i korištenju odmora, kao i evidencija odsutnosti radnika. Takođe, možemo da vodimo evidenciju zdravstvenih pregleda radnika, obavljenih kurseva i obuka.

Poseban dio predstavljaju podaci o plati radnika, članstvu u sindikatima, radno vrijeme zaposlenog …

U svrhu zapošljavanja postoji modul, koji omogućava praćenje raspisanih konkursa za radna mjesta. Na tim raspisima se prijavljuju kandidati, koji mogu ostati u našoj bazi i za slijedeći raspisani konkurs. Na osnovu obavljenog razgovora pravimo procjenu i izaberemo odgovarajućeg kandidata. Nakon toga, ti podaci se jednostavno prenesu u personalnu mapu.

Za sigurnost ličnih podataka, obezbijeđen je mehanizam autorizacija.

Sadržaj
Finansije

U modulu Finansije pratimo platni promet u domaćoj i stranoj valuti. Platne naloge u domaćoj valuti oblikujemo iz pojedinog dokumenta prijema iz izbornika »Roba« ili iz izbornika »Odabir usleta za plaćanje računa«, koji istodobno oblikuje više platnih naloga pod proizvoljno izabranim mjerilima. Pripremljene i kodirane platne naloge možemo otpremiti elektronskom poštom našoj banci.

 

Program omogućava i uvoz KM-ovskih bankovnih izvoda, koje možemo izvesti iz bankovne internet aplikacije u obliku tekstualne datoteke. Uvezeni bankovni izvod knjižimo automatski po prethodno postavljenim postavkama u glavnu knjigu.

 Izbornik »Zatvaranje« omogućava ručno zatvaranje dokumenata, automatsko oblikovanje temeljnice zatvaranja tečajnih razlika, paritetnih razlika, cassasconta i avansa, tako da dodatno ručno knjiženje nije potrebno.

PANTHEON uključuje i izbornik »Kompenzacije«, kojima je moguće pripremiti međusobne ili lančane prijedloge kompenzacija. Omogućava i pripremu prijedloga bianco kompenzacije, koji se upotrebljava u slučaju kada potraživanje ili obaveza još nisu knjiženi u trenutku pripreme prijedloga kompenzacije. Program evidentira tekuća potraživanja i obaveze, tako da se isto potraživanje ili obaveza ne može dva puta pojaviti u prijedlogu kompenzacije. Istodobno se ažuriraju i platni nalozi, tako da ne dolazi do dupliciranja plaćanja. Obračune kompenzacija je moguće pregledavati i ispisivati po proizvoljno izabranim mjerilima.

Izbornik »Naplata« je namijenjen pregledu otvorenih stavaka kupaca, te evidentiranju broja i trajanja pokušaja naplate iznosa dugovanja. Podatke za naplatu dobivamo tako da unesemo mjerila za naplatu, pregledamo stanje dužnika i obavljene pozive, a možemo i obračunati troškove naplate. Izbornik »Naplata« je tako tijesno povezan s izbornikom »Otvorenih stavaka«.

U izborniku »Otvorenih stavaka« ispisujemo, bilo otvorene stavke, bilo zatvorene stavke. Tako možemo kreirati pregled otvorenih stavaka, ispisivati opomene za nepravovremena plaćanja kupaca, ispisati pregled dospjelih potraživanja i obaveza, te kreirati pregled stavaka, koje će dospjeti u nekom vremenskom razdoblju.

Za nepravovremena plaćanja računa, kupcima možemo obračunati kamate u izborniku »Kamate«. Program omogućava obračun kamata od plaćenih ili neplaćenih ili svih računa pod izabranim mjerilima. Pripremljene obračune kamata potvrdimo i automatski oblikujemo račune, odn. terećenja za kamate, a isti se i automatski knjiže u glavnu knjigu. U program je ugrađen nadzor dupliciranog obračuna kamata. Isto tako možemo pregledavati i primljene obračune kamata dobavljača.

Više informacija:

Detaljno o platnom prometu – Korisničke stranice

Sadržaj

Nazovite (033) 652 101

Nazovite naše savjetnike i zajedno odaberite najbolje rješenje za za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!
prodaja@datalab.ba